Еднократна парична помош за прваче

4
Во тек е повикот за аплицирање за еднократна парична помош на семејствата кои имаат прваче.
Мерката предвидува еднократен додаток од 4000 денари за секое прваче во општината и истата има за цел да ги олесни почетните трошоци за новиот ученик во семејството.
Паричната помош ќе се доделува врз основа на поднесено барање до Општина Валандово, од страна на член на семејството на ученикот.
Барањето за остварување на еднократна помош за прваче, може да се поднесе:онлајн преку веб или мобилната верзија на дигиталната платформа мЗаедница, во делот за Субвенции илиписмено пополнување и поднесување на барање до архивата на Општина Валандово;
Непополнето барање е прикачено на официјалната веб страна на општината и може да се симне на следниот линк:
– https://valandovo.gov.mk/Општини/Услуги/Обрасци.aspx
Документи кои треба да се достават во прилог на барањето се:
Потврда од Општинско основно училиште за запишан ученик во прво одделение во тековната учебна година;
фотокопија од извод од матичната книга на родените (за првачето);
фотокопија од важечка лична карта или патна исправа на родителот-подносител на барањето;
фотокопија од активна трансакциска сметка на родителот-подносител на барањето;
Аплицирањето за еднократниот додаток ќе може да се реализира до 31.08.2023 година.